سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار آموزشی  ورزش در بارداری (تئوری)
وبینار آموزشی ورزش در بارداری (تئوری)
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
خاتمه یافته
وبینار آموزشی سبک های یادگیری و آموزش به بزرگسالان
وبینار آموزشی سبک های یادگیری و آموزش به بزرگسالان
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
خاتمه یافته
وبینار علمی پویایی گروه و ارتباطات
وبینار علمی پویایی گروه و ارتباطات
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
خاتمه یافته
وبینار علمی نحوه برخورد با تومورهای فاقد مترشحه هورمون در هیپوفیز
وبینار علمی نحوه برخورد با تومورهای فاقد مترشحه هورمون در هیپوفیز
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های سارکوییدوز و فیبروز اینترستیشیال
وبینار علمی تازه های سارکوییدوز و فیبروز اینترستیشیال
مرکز تحقیقات بیماریهاری های ریه دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری شرکت کوبل دارو
خاتمه یافته
وبینار آموزشی مدیریت ذهن و ذهن آگاهی
وبینار آموزشی مدیریت ذهن و ذهن آگاهی
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
خاتمه یافته
گراند راند کشوری ریه
گراند راند کشوری ریه
خاتمه یافته
وبینار علمی غربالگری،تشخیص و مراقبت بیماری کم کاری تیروئید در نوزادان ترم و نارس
وبینار علمی غربالگری،تشخیص و مراقبت بیماری کم کاری تیروئید در نوزادان ترم و نارس
مرکز تحقیقات بیماریهای کودکان دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی الزامات درمانی کورتیکواستروئید ها در بیماری های پوستی
وبینار علمی الزامات درمانی کورتیکواستروئید ها در بیماری های پوستی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
خاتمه یافته
وبینار آموزشی تغییرات و اختالالت سیستم اسکلتی و عضلانی در بارداری (تئوری)
وبینار آموزشی تغییرات و اختالالت سیستم اسکلتی و عضلانی در بارداری (تئوری)
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
خاتمه یافته
وبینار آموزشی روشهای کاهش درد زایمان
وبینار آموزشی روشهای کاهش درد زایمان
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
خاتمه یافته
وبینار علمی عفونت های تنفسی
وبینار علمی عفونت های تنفسی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری انجمن آسم و آلرژی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی برخورد تشخیصی در بیماران با درد گردن و اندام فوقانی با دیدگاه چند رشته ای
وبینار علمی برخورد تشخیصی در بیماران با درد گردن و اندام فوقانی با دیدگاه چند رشته ای
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
خاتمه یافته
وبینار علمی گزارش نویسی در پرستاری
وبینار علمی گزارش نویسی در پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی تازه های آسم کودکان
وبینار علمی تازه های آسم کودکان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
خاتمه یافته
وبینار علمی احیاء قلبی ریوی درایست قلبی داخل بیمارستانی
وبینار علمی احیاء قلبی ریوی درایست قلبی داخل بیمارستانی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار آموزشی فیزیولوژی درد و تئوریهای آن
وبینار آموزشی فیزیولوژی درد و تئوریهای آن
برنامه زایمان فیزیولوژیک دانشگاه علوم پزشکی گلستان توسط انجمن علمی مامایی _ خرداد و تیر 1401
خاتمه یافته
وبینارعلمی ملاحظات پریودنتال در درمانهای دندانپزشکی
وبینارعلمی ملاحظات پریودنتال در درمانهای دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان
خاتمه یافته
وبینار علمی نحوه برخورد با تومورهای مترشحه هورمون در هیپوفیز
وبینار علمی نحوه برخورد با تومورهای مترشحه هورمون در هیپوفیز
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی استواردشیپ آنتی بیوتیک
وبینار علمی استواردشیپ آنتی بیوتیک
دانشگاه علوم پزشکی گیلان