سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی
سامانه مرکزی آزمون‌ها و دوره‌های مجازی

برنامه‌های پایان یافته

خاتمه یافته
وبینار علمی درمان کانسر
وبینار علمی درمان کانسر
هفتمین دوره آموزشی ویژه دستیاران فوق تخصص ریه کشور
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت پرستاری در بیماران قلبی
وبینار علمی مراقبت پرستاری در بیماران قلبی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علیم حقوق و اخلاق عصب شناختی
وبینار علیم حقوق و اخلاق عصب شناختی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی اختلالات کبد، کیسه صفرا و پانکراس در دوران بارداری
وبینار علمی اختلالات کبد، کیسه صفرا و پانکراس در دوران بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی آموزه های قانونی برای کادر درمان با رویکرد اخلاق حرفه ای
وبینار علمی آموزه های قانونی برای کادر درمان با رویکرد اخلاق حرفه ای
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
خاتمه یافته
وبینار علمی مراقبت پرستاری در بیماران سرطانی
وبینار علمی مراقبت پرستاری در بیماران سرطانی
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی شناخت پوسیدگی دندان های شیری و دایمی
وبینار علمی شناخت پوسیدگی دندان های شیری و دایمی
انجمن علمي سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ایران
خاتمه یافته
وبینار علمی دیس پپسی وعفونت هلیکوباکترپیلوری
وبینار علمی دیس پپسی وعفونت هلیکوباکترپیلوری
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
خاتمه یافته
وبینار علمی بیماریهای شایع شکم حاد
وبینار علمی بیماریهای شایع شکم حاد
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی حقوق و اخلاق بالینی
وبینار علمی حقوق و اخلاق بالینی
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی اختلالات کلیه در دوران بارداری
وبینار علمی اختلالات کلیه در دوران بارداری
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی قوانین و حقوق حرفه ای با رویکرد قصور و تخلفات پزشکی
وبینار علمی قوانین و حقوق حرفه ای با رویکرد قصور و تخلفات پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
خاتمه یافته
وبینار علمی اخلاق حرفه ای با رویکرد گروه های آسیب پذیر
وبینار علمی اخلاق حرفه ای با رویکرد گروه های آسیب پذیر
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبنیار علمی مراقبت پرستاری در تشنج
وبنیار علمی مراقبت پرستاری در تشنج
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی دارودرمانی اختلالات اضطرابی
وبینار علمی دارودرمانی اختلالات اضطرابی
دانشگاه علوم پزشکی هوشمند
خاتمه یافته
وبینار علمی اصول صحیح گزارش نویسی در پرستاری
وبینار علمی اصول صحیح گزارش نویسی در پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی خود مراقبتی در دیابت
وبینار علمی خود مراقبتی در دیابت
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
خاتمه یافته
وبینار علمی شکم حاد بیماریهای شایع تر
وبینار علمی شکم حاد بیماریهای شایع تر
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
خاتمه یافته
وبینار علمی القا و تقویت زایمان
وبینار علمی القا و تقویت زایمان
دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
خاتمه یافته
وبینار علمی بیمارستان مسیح دانشوری
وبینار علمی بیمارستان مسیح دانشوری